Yasin Suresi, Yasin suresinin anlamı ve tefsiri ile Türkçe ve Arapça okunuşu

 • Yazar: İsa Sevgili, Kurucu
 • Yasin Suresi Dinle

  Yasin Suresi Oku

  Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

  1. 1. Yâsîn
  2. 2. Vel Kur’ân-il hakîm
  3. 3. İnneke leminel murselîn
  4. 4. Alâ sırâtin mustakîm
  5. 5. Tenzîlel azîzirrahîm
  6. 6. Litunzira kavmen mâ unzire âbâuhum fehum gâfilûn
  7. 7. Lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu’minûn
  8. 8. İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn
  9. 9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn
  10. 10. Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn
  11. 11. innemâ tunziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhu bimağfiretiv ve ecrin kerîm
  12. 12. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn
  13. 13. Vadrib lehum meselen ashâbel karyeh. İz câehel murselûn
  14. 14. İz erselnâ ileyhi musneyni fekezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileykum murselûn
  15. 15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ vemâ enzelerrahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn
  16. 16. Kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum lemurselûn
  17. 17. Vemâ aleynâ illel belâgul mubîn
  18. 18. Kâlû innâ tetayyernâ bikum lein lem tentehû le nercumennekum vele yemessennekum minnâ azâbun elîm
  19. 19. Kâlû tâirukum meakum ein zikkirtum bel entum kavmun musrifûn
  20. 20. Vecâe min aksalmedineti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiul murselîn
  21. 21. İttebiû men lâ yeselukum ecran ve hum muhtedûn
  22. 22. Vemâ liye lâ a’budullezî fetarenî ve ileyhi turceûn
  23. 23. Eettehizu min dûnihî âliheten in yuridnirrahmânu bi-durrin lâ tuğni annî şefâatuhum şey’en velâ yunkizûn
  24. 24. İnnî izen lefî dalâlin mubîn
  25. 25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn
  26. 26. Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
  27. 27. Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mukremîn
  28. 28. Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cundin minessemâi vemâ kunnâ munzilîn
  29. 29. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhum hâmidûn
  30. 30. Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
  31. 31. Elem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn
  32. 32. Ve in kullun lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
  33. 33. Ve âyetun lehumul ardul meytetu ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn
  34. 34. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn
  35. 35. Liye’kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim efelâ yeşkurûn
  36. 36. Subhânnellezî halekal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
  37. 37. Ve âyetun lehumulleyu neslehu minhunnehâre fe izâhum muzlimûn
  38. 38. Veşşemsu tecrî limustekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
  39. 39. Velkamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
  40. 40. Leşşemsû yenbegî lehâ en tudrikel kamere velelleylu sâbikunnehâr ve kullun fî felekin yesbehûn
  41. 41. Ve âyetul lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhûn
  42. 42. Ve halâknâ lehum min mislihî mâ yarkebûn
  43. 43. Ve in neşe’ nugrıkhum felâ sarîha lehum velâhum yunkazûn
  44. 44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
  45. 45. Ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum vemâ halfekum leallekum turhamûn
  46. 46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
  47. 47. Ve izâ kîle lehum enfikû mim mâ rezakakumullâhu, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımu menlev yeşâullâhu et’ameh, in entum illâ fî dalâlin mubîn
  48. 48. Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn
  49. 49. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum vehum yehissimûn
  50. 50. Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
  51. 51. Ve nufiha fîssûri feizâhum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
  52. 52. Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânu ve sadekal murselûn
  53. 53. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn
  54. 54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şeyen velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melûn
  55. 55. İnne ashâbel cennetil yevme fîşuğulin fâkihûn
  56. 56. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn
  57. 57. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn
  58. 58. Selâmun kavlen min rabbin rahîm
  59. 59. Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimûn
  60. 60. Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû lekum aduvvun mubîn
  61. 61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm
  62. 62. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
  63. 63. Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn
  64. 64. lslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn
  65. 65. Elyevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn
  66. 66. Velev neşâu letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yubsirûn
  67. 67. Velev neşâu lemesahnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn
  68. 68. Ve men nuammirhu nunekkishu filhalkı, efelâ ya’kilûn
  69. 69. Ve mâ allemnâhuşşi’ra vemâ yenbegî leh in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn
  70. 70. Liyunzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn
  71. 71. Evelem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydîna en âmen fehum lehâ mâlikûn
  72. 72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rekûbuhum ve minhâ ye’kulûn
  73. 73. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurûn
  74. 74. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn
  75. 75. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn
  76. 76. Felâ yahzunke kavluhum. İnnâ na’lemu mâ yusirrûne vemâ yu’linûn
  77. 77. Evelem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin feizâ huve hasîmun mubîn
  78. 78. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
  79. 79. Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve huve bikulli halkın alîm
  80. 80. Ellezî ceale lekum mineşşeceril ahdari nâren feizâ entum minhu tûkidûn
  81. 81. Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm
  82. 82. İnnema emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun, feyekûn
  83. 83. Fesubhanellezî biyedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.